Privacy Greenfield-Recruitment B.V.

Groeneveld-Recruitment B.V. is gevestigd te Alkmaar, samen met de overige gehanteerde handelsnamen verantwoordelijk voor de gegevensverwerking (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens), verder te noemen Groeneveld-Recruitment.

Groeneveld - Recruitment is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt Groeneveld-Recruitment over informatie van zowel kandidaten en werkgevers/opdrachtgevers. Groeneveld garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Groeneveld betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van de website. In dit Privacy statement staat beschreven welke informatie door Groeneveld wordt verzameld en met welk doel. De persoons- gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming, “de AVG” (EU Verordening 2016/679), hieraan stelt.

 1. Waarom verzamelen wij persoonlijke gegevens.

Wij verzamelen en verwerken gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid en salarisadministratie.

Meer specifiek, persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • Professionals aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op de wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd.
 • Geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media etc.
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Bij een werknemersrelatie met het naleven van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 1. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens:

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat gegevens worden ingevuld of achtergelaten op onze website, of op andere wijze worden aangemeld of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van verzamelen indien deze zijn geplaatst op publieke middelen (zoals jobboards als LinkedIn, deBanenSite.nl etc.) waaruit zou kunnen blijken dat de professional is geïnteresseerd in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval kunnen we benaderen of er interesse is om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement.

 1. Welke persoonsgegevens leggen wij vast:

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. De professional is zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt. Heeft de professional geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens verwerken om de wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:


3.1          Indien u bemiddeld wil worden of bemiddeld bent (professionals):

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Motivatie of begeleidende informatie.


3.2          Met als aanvulling als u voor Groeneveld gaat werken/werkt/heeft gewerkt:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Opdracht gerelateerde verklaringen zoals, maar niet beperkt tot, VOG, WFT en PES

 

3.3          Indien u een zakelijke relatie van Groeneveld bent (opdrachtgever/leverancier):

Groeneveld registreert persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij: zakendoen. Voor het doen van aanbiedingen, voor en/of verstrekken van informatie over onze dienstverlening, een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. Hiertoe registreert Groeneveld:

 • Naam, functie, telefoon, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Relevante gegevens over de organisatie waar zaken mee gedaan wordt.

Groeneveld legt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens (gegevens over ras, godsdienst, levensovertuiging, gezondheid, politieke voorkeur, vakbond lidmaatschap, genetische data, biometrische data, criminele activiteiten, seksuele leven, strafrechtelijke persoonsgegevens) vast, tenzij dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. 

 1. Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen: 

4.1          Indien u bemiddeld wil worden of bemiddeld bent (kandidaten):

 • Groeneveld kan persoonsgegevens delen binnen de entiteiten horende bij de Groeneveld en aangesloten entiteiten, haar opdrachtgevers, leveranciers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers van CV’s) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. 
 • En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

4.2          Als u voor Groeneveld gaat werken/werkt/heeft gewerkt:

Zie ook 4.1 en aanvullend:

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?”.

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Groeneveld heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.  

4.2          Indien u een zakelijke relatie van Groeneveld bent (klant/leverancier):

Groeneveld kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen de aangesloten entiteiten van Groeneveld, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Groeneveld hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, kunnen wij gebruik maken van dienstverleners. Deze dienstverleners tonen ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

 

 1. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

5.1          Indien professionals bemiddeld willen worden of bemiddeld is (kandidaten):

Bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste betekenisvol contact indien er niet voor Groeneveld is gewerkt.  Met een betekenisvol contact” bedoelen we, bijvoorbeeld, communicatie tussen ons (ofwel verbaal, ofwel schriftelijk), of situaties waarin er actief wordt deelgenomen aan onze (online) diensten. Wij beschouwen een contact als betekenisvol wanneer bijvoorbeeld het cv naar onze website wordt gestuurd of bijgewerkt of wanneer er wordt deelgenomen aan een van onze activiteiten. Ook met ons communiceren over mogelijke functies, verbaal of schriftelijk, of wanneer er wordt doorgeklikt vanuit een van onze marketingberichten.

Indien een professional niet meer bemiddeld wil worden, kan deze zich laten uitschrijven. Dit kan door een e-mail te sturen naar: info@groeneveld-recruitment.nl. Wanneer een professional geïntroduceerd is (geweest) bij (potentiële) opdrachtgevers/klanten van Groeneveld dan zijn de persoonsgegevens nog 12 maanden na moment van introductie beschikbaar in verband met het na kunnen komen van commerciële afspraken. Wanneer een professional door Groeneveld bemiddeld is dan zijn de persoonsgegevens minimaal 24 maanden beschikbaar na bemiddeling in verband met mogelijke claims. In dat geval is de informatie alleen beschikbaar voor Groeneveld en alleen voor de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden gegevens verwijderd.

5.2         Als u voor Groeneveld Group gaat werken/werkt/heeft gewerkt:

De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor (her)bemiddeling tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen worden langer bewaard conform wettelijke bewaartermijnen.  Deze gegevens zijn echter slechts beperkt toegankelijk voor Groeneveld-Recruitment medewerkers.

Indien een professional niet meer bemiddeld wil worden, kan deze zich laten uitschrijven. Dit kan door een e-mail te sturen naar: info@groeneveld-recruitment.nl of laat het uw contactpersoon weten. Wanneer de professional door Groeneveld bemiddeld is dan zijn de persoonsgegevens zijn nog 24 maanden beschikbaar in verband met mogelijke claims. In dat geval is de informatie alleen beschikbaar voor Groeneveld medewerkers en alleen voor de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden de gegevens  verwijderd.

5.3         Indien u een zakelijke relatie van Groeneveld-Recruitment bent (opdrachtgever/leverancier):

De naam en contactgegevens worden bewaard zolang als deze relevant zijn voor het doel waarvoor zij zijn vastgelegd. De zakelijke contactgegevens zullen worden aangepast of verwijderd als deze geen relevantie meer hebben.

 1. Rechten en inzage, wijzigen en verwijderen gegevens:

Indien men beschikt over een eigen account heeft, heeft men inzage in een groot deel van de geregistreerde persoonsgegevens. Een beperkt aantal gegevens kan men zelf wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in CV of accountgegevens.

Indien men inzage wenst in de totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die men zelf niet kunt aanpassen, dan kan men contact opnemen met de contactpersoon bij Groeneveld-Recruitment. Bij een dergelijk verzoek kunnen wij vragen om identificatie. Het verzoek zou kunnen worden afgewezen als Groeneveld daartoe het wettelijk recht heeft.

 1. Beveiliging

Groeneveld-Recruitment doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Groeneveld diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is met Groeneveld-Recruitment een verwerkersovereenkomst overeengekomen met daarin opgenomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal (moeten) beveiligen.

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK

7.1          Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van) datalek

Vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van persoonsgegevens door

Groeneveld-Recruitment, dan schriftelijk of per e-mail contact opnemen via: info@groeneveld-recruitment.nl of Groeneveld-Recruitment t.a.v. directie, Toermalijnstraat 12D, 1812 RL te Alkmaar.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden.

 1. Wijzigingen

Groeneveld kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Groeneveld-Recruitment.nl

8.1 Cookies

www.Groeneveld-Recruitment.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.

Alle websites gebruiken tegenwoordig cookies. Bijvoorbeeld om informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. Een cookie kan worden gezien als een klein tekstbestand dat naar het apparaat waarmee men onze website bezoekt wordt gestuurd en opgeslagen bij internetgebruik. Cookies slaan data op en zenden dit terug naar de instantie die de cookies heeft geplaatst.

8.2 Analytics

We slaan collectieve informatie en statistieken van de bezoekers van deze website en eventuele andere Groeneveld-Recruitment-websites op. Bijvoorbeeld welke secties het meest bezocht worden. Deze data helpt ons de website te verbeteren en gebruikersgemak te verbeteren.

8.3 Social Media Cookies

Dit zijn cookies die het mogelijk maken informatie van onze site te delen op social media kanalen of bijvoorbeeld een LinkedIn-profiel te koppelen bij inschrijving op onze site.

De meeste computers accepteren automatisch het gebruik van cookies. Wanneer het gebruik van cookies niet gewenst is, kan dit uitgeschakeld worden in de browser instellingen. Dit kan er echter voor zorgen dat niet alle functionaliteiten van de website gebruikt kunnen worden.

8.4 Technische informatie en Cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van de computer, het IP-adres van de Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar men rechtstreeks is doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat wordt gebruikt, de onderdelen van de website die men bezoekt, de pagina’s van de website die men heeft bezocht en de informatie die men heeft bekeken, informatie over het type apparaat  wat men gebruikt voor bezoek aan de site, de geo-locatie waar men zich bevindt en het materiaal dat men opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Groeneveld maakt gebruik van cookies en web-statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op de computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.